• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه

>> آخــریــن اخــبــار :
dr-abdullah.jpg
جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله
رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان
جلالتمآب دکتور محمد اشرف غنی احمدزی
جلالتمآب دکتور محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
salahuddin-rabbani-1.jpg
جلالتمآب صلاح الدین ربانی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
فشرده رهنمود قونسلی چاپ ارسال به دوست
سفارت جمهوری .ا.ا  در دوشنبه برای رفع مغالطه ها و توضیح بیشتر موارد مربوط به امورقونسلی، ضروری میداند تا بخش های از رهنمود امور قونسلی را که به حیث دستور العمل قانونی اکنون در اجراآت روزمره مورد استفاده قرار دارند، به شرح ذیل به آگهی هموطنان عزیز برساند:
اول بخش پاسپورت:
بند 1 – برای افراد ذیل پاسپورت صادر می گردد:

- اتباع افغانستان در داخل کشور که قصد سفر به خارج را داشته باشند.
- اتباع افغانستان در خارج کشور که فاقد پاسپورت می باشند.
- خانم های خارجی که با مردان افغان ازدواج نموده اند، البته پس از کسب تابعیت افغانی.
- برای شخصی که پاسپورت اش مفقود گردیده و یا به سرقت رفته باشد)البته پس از اعلان آن درمطبوعات و تصدیق پولیس(
- برای شخصی که پاسپورت اش نظر به دلایل مختلف از قبیل سوختگی، آب رسیدگی و غیره مخدوش گردیده و قابل استفاده نباشد. ارایه اصل پاسپورت مخدوش شده با شرح مختصری از چگونگی مخدوش شدن آن در تعهد کتبی مبنی بر حقظ و مراقبت از پاسپورت جدید توسط متقاضی حتمی می باشد.
- برای شخصی که اعتبار پاسپورت اش ختم گردیده و صفحات آن به پایان رسیده باشد.

بند2 - پاسپورت با در نظر داشت سریال نمبر آن طور مسلسل به رویت اصل سند تثبیت هویت و تابعیت افغانی در بدل قیمت و محصول معیینه آن صادر می گردد.
بند 3- صدور پاسپورت به رویت فوتوکاپی اسناد تثبیت هویت افغانی مجاز نمی باشد.
بند 4- اگر متقاضی پاسپورت، اسناد اصلی تثبیت هویت و تابعیت افغانی را نداشته باشد، در آن صورت به شهادت دو نفر تبعه افغانستان که اسناد معتبر تثبیت هویت یا پاسپورت معتبر افغانی را به دست داشته باشند، پس از علم آوری دقیق نمایندگی)سفارت( از هویت آن ، پاسپورت و یا ورقه عودت به وطن صادر می گردد.
بند 7- نمایندگی های سیاسی و قونسلی در خارج، از صدور پاسپورت به طور مجانی بدون استیذان مرکز خود داری نماید.
بند 9- نمایندگی های سیاسی و قونسلی به طور قطع حق صدور و تمدید پاسپورت را به اتباع خارجی ندارند. هر گاه بنا بر هر دلیلی همچو اتفاق بوقوع بپیوندد، مرکز را بلا وقفه در جریان قرار دهند.
بند 11 - در صورتی که خانم و اطفال از پاسپورت اصلی)پدر یا مادر(منفصل و تقاضای پاسپورت جداگانه را نمایند، پاسپورت جدید در اثر درخواست کتبی یکی از والدین در مقابل قیمت و محصول معیینه برای شان صادر می گردد.
بند 12 - نام طفل نوزاد با ارایه تصدیق تولدی در پاسپورت یکی از والدین)پدر و مادر( درج گردد.
بند 13 - حسب تعدیل ماده پنجم قانون پاسپورت، برای طفلی که سن  11  سالگی را تکمیل نکرده باشد، به اثر تقاضای والدین، ولی یا وصی قانونی وی پاسپورت جدا گانه صادر می گردد.
بند 14 - نمایندگی های سیاسی و قونسلی از صدور پاسپورت عادی برای شغل تجارت جداً خود داری نمایند.صدور پاسپورت تجارت با ملاحظه اسناد لازم از صلاحیت مرکز می باشد. البته نمایندگی ها می توانند پاسپورت های متذکره را با ملاحظه جواز معتبر همان سال در بدل محصول معیینه تمدید نمایند.
بند 11 – نمایندگی ها از تمدید پاسپورت های خدمت به استثنای آن عده از کارمندان دولت و اعضای خانواده آن ها که در خارج از کشور به طور دوامدار وطیفه رسمی دولتی داشته و اقامت دارند و یا مصروف تحصیل اند، بدون استیدان مرکز خود داری نمایند. البته پاسپورت های خدمت کارمندان رسمی فوق الذکر طور مجانی هر بار برای یک سال تمدید می گردد.
بند 11 – نمایندگی های سیاسی و قونسلی پاسپورت های تحصیلی را به رویت اسناد معتبر موسسات تحصیلی طبق ضرورت طور مجانی تمدید نمایند.
بند 17 - هر گاه صفحات پاسپورت تکمیل و یا بنا بر عوامل مختلف از استفاده خارج شود، در صورت که مدت اعتبار آن باقی مانده باشد، پاسپورت جدید در مقابل قیمت کتابچه پاسپبورت یعنی چهار دالر امریکایی و به اعتبار مدت باقی ماند پاسپورت قبلی صادر میگردد.
بند 11 – شخصی که بعد از ختم میعاد پاسپورت، بدون غذر معقول در ظرف مدت سه ماه غرض تمدید پاسپورت اقدام نکند، حسب احکام جزایی قانون پاسپورت افغانستان به شرح ذیل به تادیه جریمه نقدی مکلف می گردد:
- در تاخیر هر ربع سال محصول همان ربع و در تاخیر هر سال محصول همان سال جریمه گرفته می شود.
بند 22 – در تمدید اعتبار پاسپورت نصب استیکر و استفاده از آن حتمی است.
بند 21 – نمایندگی نباید بدون خواهش و علاقمندی مراجعه کننده، پاسپورت جدید را جبراً برای مدت بیش از یک سال صادر و یا تمدید نماید.
بند 21 – ورق عودت به وطن در بدل محصل بیست دالر امریکایی و در حالت استثنایی در صورتی که بی بضاعتی شخص نزد سفارت تثبیت گردد، به اساس هدایت شخص اول نمایندگی مجانی صادر میگردد.
3
دوم بخش ویزه :
بند 1- به آن عده از اتباع افغانستان )افغانی الاصل( که دارای تابعیت دومی اند، و حامل پاسپورت خارجی می باشند، غرض مسافرت به افغانستان عندالمراجعه اجازه نامه مسافرت به افغانستان طور مجانی صادر می گردد. برای فرزندان آن ها که محل تولد شان خارج از افغانستان و حامل پاسپورت خارجی باشند، به روایت پاسپورت یا اسناد تابعیت والدین شان بعد از تثبیت هویت افغانی،کاپی اسناد والدین شان اخذ و اجازه نامه مسافرت به افغانستان به طور مجانی صادر میگردد.
بند 12 – افغان های که خانم های خارجی گرفته اند و می خواهند در افغانستان با خانواده خویش اقامت نمایند، با ارایه اسناد ازدواج طبق حکم شماره 1427 ریاست جمهوری برای همسران شان ویزه ورودی رایگان صادر میگردد. بعداً در داخل کشور به اساس معرفی وزارت خارجه به وزارت داخله، ویزه اقامت یک ساله برای شان صادر میگردد.
سوم بخش تصادیق :
الف : وکالتنامه و شرایط ترتیب آن:
بند 1 – حضور بلا قید و شرط موکل در نمایندگی سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج حین ترتیب وکالتنامه.
بند 2 – در موضوعی که وکیل از جانب موکل تفویض صلاحیت می شود، موضوع به صورت روشن بدون ابهام از طرف موکل در وکالتنامه با حضور داشت دو نفر شاهد در نمایندگی تذکر داده شود.
بند 3- درج شهرت موکل، نام، نام پدر و نام پدر کلان، سکونت اصلی و کنونی مطابق تذکره تابعیت و یا پاسپورت دست داشته در وکالتنامه.
بند 4 – اگر وکالت در رابطه به اموال غیر منقول مثل خانه، زمین و غیره باشد، باید حدود اربعه، شماره و تاریخ قباله قید و درج وکالتنامه گردد.
بند 1 – موکل در ستون تشریحات باید تذکر دهد که دارای اهلیت حقوقی خود می باشد.
بند 1 – شصت و امضای موکل در پاورقی ستون تشریحات بعد از اقرار خط گرفته شود. در صورتیکه
وکیل حاضر محضر باشد، قبولی وکالت خویش را درکالتنامه اظهار و نشان انگشت وی در وکالتنامه گرفته شود.
4
بند 7 – صلاحیت تعیین و عزل وکیل و اعتبار وکالتنامه مطابق مواد 1121 و 1127 قانون مدنی افغانستان از آن موکل بوده و حین ترتیب وکالتنامه از جانب موکل باید میعاد اعتبار آن در وکالتنامه درج گردد.
بند 1 – وکالتنامه و حصر وراثت مطابق نمونه ارسالی مرکز از جانب نمایندگی های سیاسی وقونسلی افغانستان در خارج ترتیب و صادر گردد.
بند 12 – در صورتیکه وکالتنامه از جانب ادارات عدلی و قضایی کشور متوقف فیها ترتیب و از جانب وزارت امور خارجه آن کشور تصدیق و تایید نمایندگی را ضرورت داشته باشد، مبلغ یک صد دالر امریکایی اخذ می گردد.
بند 11 – در صورتیکه وکالتنامه قبلاً صادر و به وکیل در افغانستان فرستاده شده باشد و بعداً موکل در نمایندگی مراجعه و بخواهد تا بعضی از کلمات حقوقی را در وکالتنامه تزیید و تصحیح نماید، در آن صورت باید وکالتنامه جدید ترتیب و وکالتنامه قبلی باطل اعلان شود. مجدداً در نامه تاییدی نمایندگی مراتب نیز انعکاس داده شود.
بند 12 – مطابق احکام ماده هشتم قانون اخذ محصول اسناد مصدقه در نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج از تصدیق و ترتیب وکالتنامه های که در آن وجه پولی ذکر شده باشد، دو فیصد از وجه پولی مندرج در سند، محصول اخذ می گردد.
صدور وثیقه مجردی
نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج می توانند وثیقه مجردی به اتباع افغانستان تحت شرایط ذیل صادر نمایند:
بند 1- مطابق رهنمود ستره محکمه، اتباع افغانستان که قبل از سن بلوغ به خارج از کشور مسافرت کرده و سند اقامت کشور مقیم را داشته باشند حین ترتیب وثیقه مجردی در نمایندگی برویت سند اقامت، وثیقه مجردی مطابق نمونه مرکز صادر گردد.
بند 2 – اتباع افغانستان که بعد از سن بلوغ به خارج از کشور مسکن اختیار نموده باشند، باید وثیقه مجردی خویش را از طریق محاکم در داخل کشور ترتیب نمایند.
5
اسناد متفرقه
بند 1 – اسناد و مدارکی که از جانب مراجع داخلی کشور ترتیب و صادر گردیده باشد، بدون تصدیق و مهر ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه فاقد اعتبار قانونی می باشد. البته به استثنای اسناد تصدیق شده نمایندگی های وزارت امور خارجه در ولایت.
بند 12 – تمام اسنادیکه در کشور متوقف فیها ترتیب شده باشند، بعد از تایید وزارت امور خارجه آن کشور، در نمایندگی های افغانستان در خارج نظر به نوعیت سند در بدل محصول معیینه تصدیق گردد.
بخش حقوقی و جنایی
- آن عده شهروندان افغانستان مقیم خارج که نیاز به تصدیق عدم مسولیت جرمی از زمان اقامت خویش در افغانستان را دارند، نمایندگی درخواست و عرایض متقاضی را اخذ و به مرکز ارجاع نموده و پس از اطمینانیه مرکز، اقدام به تصدیق سند یاد شده می نماید.
قابل تذکر است که شهرت مکمل متقاضی با آدرس دقیق)نام، نام پدر، نام پدر کلان، جلد، صفحه و شماره تذکره، قریه، ولسوالی یا ناحیه و ولایت( در صورت امکان کاپی تذکره و پاسپورت شان نیز به مرکز فرستاد شود.
- جهت تصدیق مدت خدمت یا کار کردگی در افغانستان، درخواست تحریری عارض که حاوی معلومات ذیل باشد به مرکز گسیل گردد:
-1 آدرس اداره یا موسسه ای که متقاضی قبلاً در آن اجرای وظیفه نموده است.
-2 مدت اجرای وظیفه از کدام تاریخ تا کدام تاریخ.
- نمایندگی به هیچ وجه نمی تواند بدون اطمینانیه مرکز، سند عدم مسولیت و ایام خدمت و کارکردگی را به متقاضی صادر نماید.
گواهینامه های راننده گی:
سفارت افغانستان گواهینامه های عادی را برای تائید از مراجع صادر کننده به مرکز می فرستد و بعد از تائید آنرا تصدیق می نماید. گواهینامه های بین المللی بعد از بررسی مهر قونسلی وزارت امور خارجه در سفارت تصدیق میگردد.
مدت اجرا اموراتی که به مرکز جهت تائید ارسال میگردد سه هفته کاری است به استثنای حالاتی که اسناد برای تائید به ولایت دور دست فرستاده شود.
6
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم دوشنبه تلاش می نماید تا خدمات معیاری و موثر قونسلی را برای هموطنان مقیم تاجکستان ارایه نماید. ما وهمکاران ما در سفارت افغانستان مستقیما قابل تماس هستیم و در حالات فوق العاده بیرون از ساعات کاری قونسلی نیز در خدمت هموطنان می باشیم. تقاضای ما از هموطنان عزیر اینست تا در مرحله اول با مراجعه به سایت انترنتی و ایمیل سفارت معلومات مورد ضرورت شانرا بدست بیاورند. در صورت ضروت به 00992372216735 تماس بگیرد. لطف نموده در تماس تیلفونی به شماره های بخش قونسلی 00992372369906، شماره دستی آقای محمد ظاهر یفتلی متصدی امور قونسلی 00992919030515، همکاران دیگر ما در بخش قونسلی آقای عبدالوهاب رحیمی 00992934105000 و آقای فیض الله سادات 00992908783852 درصورت مصروف بودن درلین منتظر باشید و تماس با بخش سیاسی – اقتصادی و دفتر سفیر برای اخذ معلومات قونسلی خود داری نماید. همچنان تقاضا می نمایم تا صحبت تانرا به حداکثر 1 دقیقه محدود نماید تا به هموطنان دیگر نیز وقت صحبت برسد. هدایات مندرج رهنمود امور قونسلی فوقاً به اطلاع رسانیده شد. امید است هموطنان عزیز با مطالعه ونظرداشت مطالب آن طبقاً عمل نمایند.

با احترام 
ادامه مطلب...
 
ارائه خدمات بخش قنسلی چاپ ارسال به دوست

  ‏
‏1-‏ صدور پاسپورت ‏
‏2-‏ تمدید پاسپورت ‏
‏3-‏ صدور رود پاس   ‏
‏4-‏ برگه عودت بوطن
‏5-‏ ترتیب وکالت نامه
‏6-‏ صدور نکاح نامه   ‏
‏7-‏ تصدیق مدارک تحصیلی ‏
‏8-‏ ترتیب وثایق حقوقی ‏
‏9-‏ مسایل مربوط به زندانیان
‏10 – صدور ویزا به اتباع خارجی  ‏
‏11- دادن آگاهی راجع به اطلاعیه های که مربوط به اتباع خارجی میشود وازجانب دولت تاجیکستان ‏صادرمیگردد.  ‏

ادامه مطلب...
 

سایت های مفید

معلومات قونسلی

اوقات کاری سفارت:

روزهای دوشنبه تا جمعه  

از ساعت 09:00 تا 12:00

و از ساعت 14:00 تا 16:00

شماره تماس: 00992372369902

شماره فکس: 00992372510096 

دریافت فورمه درخواست پاسپورت  

دریافت فورمه درخواست ویزه 

 

Реҷаи Корӣ: 

Рузхои Душанбе то Чумъа  

аз соати 09:00 то 12:00

ва аз соати 14:00 то 16:00

Телефон:  2369902

Факс: 2510096 

Анкетаи дархости Виза 

 

Opening Hours: 

Monday through Friday 

 from 09:00 to 12:00 and

from 14:00 to 16:00

TEL: 00992372369902  

Fax:00992372510096 

Visa Application Form

موقعيت شما  :صفحه اول arrow خدمات قونسلی