افتتاح ویب سایت جدید ریاست قونسلی وزارت خارجه
کابل– ویب سایت خدمات قونسلی وزارت امور خارجه تحت عنوان قونسلی الکترونیکی E-Consulate به منظور عرضه خدمات آنلاین،گسترش حکومتداری الکترونیک و دسترسی مردم به اطلاعات امروز با حضور دوکتور نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع و سرپرست وزارت امور خارجه، معاون اداره امور،
کمیشنران کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، نمایندگان نهادهای مختلف دولتی، رؤسا، معاونین و کارمندان وزارت امور خارجه در قصر ستوری این وزارت برگزار شد. 
در این محفل، دوکتور اندیشه روی اهمیت الکترونیک شدن سیستم حکومتداری، استفاده از تکنالوژی مدرن و ایجاد تسهیلات بیشتر برای متقاضیان اطلاعات صحبت نموده، با اشاره به تحقق ارزش های دیموکراتیک در افغانستان دسترسی به اطلاعات را یکی از حقوق مسلم مردم دانسته، به کارگیری ویب سایت جدید ریاست امور قونسلی را یک گام دیگر مهم و مثبت برای ارایه خدمات به وقت سیاری و سریع و فراهم نمودن سهولت های بیشتر امور قونسلی به مردم، تلقی نمود. 

گفتنیست، ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه قبلاً جهت عرضه خدمات قونسلی فاقد ویب سایت بود، از اینرو افغان های مقیم خارج و داخل و اتباع خارجی برای حل امور مربوط به امور قونسلی افغانستان، با مشکلات متعدد روبرو بودند. این ویب سایت که دارای همه تسهیلات ممکنه در بخش قونسلی می باشد، یک ستون اساسی مشکلات را  پاسخ گفته و سهولت های لازم را در اسرع وقت برای متقاضیان اطلاعات فراهم خواهد نمود. 

باید گفت، این ویب سایت شامل رهنمود جدید امور قونسلی، تمامی فورمه های مورد ضرورت متقاضیان خدمات قونسلی به صورت استندرد و یکسان، سیستم تعقیب اسناد طی مراحل شده وزارت، دیتابیس ثبت نام محصلین و مهاجرین افغان مقیم خارج، برنامه حفظ و تشخیص اسناد ثبت شده وزارت امور خارجه، بخش تعیین ملاقات جهت تأییدی اسناد، بخش پشتیبانی، تماس انلاین و ثبت همه گزارشات فعالیت ها و اجراآت امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

این نشست با ارایه پرزنتیشن تفصیلی روی جزییات این ویب سایت توسط آقای میرویس صمدی رئیس امور قونسلی وزارت امور خارجه  به اختتام رسید. 
برای معلومات بیشتر در این مورد، به آدرس انترنیتی www.econsulate.gov.af مراجعه کرده می توانید.